facebook linkedin linkedin envelope
Huis & Werkplekorganisatie begint bij PLANIFY.
Wij geven advies en bieden praktische hulp bij het inrichten en organiseren van uw woon- en werkruimte én bij een efficiënte indeling van uw tijd en activiteiten.

Artikel 1. Definities

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • a. PLANIFY: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PLANIFY Professional Organizing gevestigd aan de Richard Wagnerlaan 40 te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55.81.04.54;
 • b. klant: de ondernemer of consument in opdracht van wie PLANIFY werkzaamheden verricht dan wel met wie PLANIFY een overeenkomst aangaat;
 • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen PLANIFY en de klant;
 • d. evenement: het evenement, de activiteit, (zakelijke) bijeenkomst, (bedrijfs)uitje, feest, e.d. dat door PLANIFY in opdracht van de klant (mede) wordt georganiseerd;
 • e. toeleverancier: een leverancier van goederen en/of een uitvoerende partij die in opdracht van de klant door PLANIFY in het kader van een evenement wordt ingeschakeld of die door de klant is ingeschakeld en waarmee PLANIFY dient samen te werken.

 

Artikel 2. Algemeen

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen PLANIFY en de klant waarop PLANIFY deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • 2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PLANIFY voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door PLANIFY vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen

 • 3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • 3.2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
 • 3.3. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PLANIFY opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop PLANIFY haar aanbieding baseert.
 • 3.4. De werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd. Dit betekent dat de in de offerte vermelde totale prijs voor de opdracht slechts een indicatie is van de te verwachten kosten en dat aan deze prijs geen rechten kunnen worden ontleend.
 • 3.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van PLANIFY binden PLANIFY niet.
 • 3.6. Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij PLANIFY berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van PLANIFY. PLANIFY behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan PLANIFY heeft geretourneerd.

 

Artikel 5. Intakegesprek

 • 5.1. Voordat de overeenkomst tot stand komt, heeft de klant met PLANIFY een telefonisch intakegesprek. Dit telefonisch intakegesprek is kosteloos. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats op de door de klant gewenste locatie. De kosten van dit intakegesprek bedragen € 25,- incl. btw + eventueel gemaakte reiskosten. De klant wordt voor het maken van de afspraak op de hoogte gesteld van de kosten van het intakegesprek op locatie.
 • 5.2. De kosten van het intakegesprek op locatie worden niet aan de klant in rekening gebracht indien na het intakegesprek tussen de klant en PLANIFY een overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 6. Looptijd en opzegging

 • 6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 6.2. De overeenkomst kan in onderling overleg door beide partijen op elke moment beëindigd of verlengd worden.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 • 7.1. PLANIFY zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 • 7.2. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 • 7.3. PLANIFY zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • 7.4. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan PLANIFY door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt PLANIFY dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
 • 7.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is PLANIFY gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het inschakelen van derden zal in overleg met de klant geschieden.

 

Artikel 8. Verhuur- of verkoopklaar maken van onroerend goed

 • 8.1. PLANIFY garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Door de werkzaamheden van PLANIFY wordt het onroerend goed van de klant aantrekkelijker, PLANIFY kan echter niet garanderen dat het onroerend goed ook sneller wordt verkocht of verhuurd.
 • 8.2. Indien PLANIFY in opdracht van de klant inkopen doet dan wel de styling uitvoert, dient de klant het vooraf afgesproken budget over te maken op het bankrekeningnummer van PLANIFY of contant aan PLANIFY te betalen. Indien PLANIFY bij de inkopen onder het budget is gebleven, zal PLANIFY direct het te veel betaalde aan de klant terugbetalen. PLANIFY zal de hoogte van het budget dat nodig is, zo goed mogelijk inschatten.

 

Artikel 9. Organiseren van evenement

 • 9.1. De klant staat ervoor in dat PLANIFY alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst.
 • 9.2. Indien in het kader van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van toeleveranciers, dan dient de klant de voorschriften en regels die door deze toeleveranciers gehanteerd worden in acht te nemen.
 • 9.3. Indien de klant de overeenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van een toeleverancier, annuleert, dan dient de klant de annuleringskosten van de betreffende toeleverancier te voldoen.
 • 9.4. PLANIFY is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • 9.5. PLANIFY is niet verantwoordelijk voor de goederen en/of diensten die een toeleverancier levert. PLANIFY heeft slechts een organisatorische rol. Indien de geleverde goederen en/of diensten niet naar wens zijn, dan dient de klant zijn klacht in te dienen bij de toeleverancier. Indien een toeleverancier zijn verplichtingen jegens de klant niet nakomt, dan is dat een zaak tussen de toeleverancier en de klant.
 • 9.6. PLANIFY kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt door toedoen van een toeleverancier.
 • 9.7. Deelname aan een evenement geschiedt geheel op eigen risico.

 

Artikel 10. Verplichtingen van de klant

 • 10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, zaken en ruimtes waarvan PLANIFY aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die PLANIFY moet maken omdat de vereiste gegevens, zaken en ruimtes niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant. Tevens dient de klant PLANIFY alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 10.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het PLANIFY onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 10.3. De klant vrijwaart PLANIFY voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • 10.4. De klant is gehouden PLANIFY onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • 10.5. Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

 

Artikel 11. Wijziging factuuradres of verhuizing

 • 11.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan PLANIFY mede te delen.

 

Artikel 12. Afzeggen of verplaatsen van een afspraak

 • 12.1. De klant kan een afspraak 48 uur van te voren kosteloos afzeggen of verplaatsen.
 • 12.2. Indien de klant de afspraak korter dan 48 uur van te voren afzegt, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen eenmaal het uurtarief van PLANIFY.
 • 12.3. PLANIFY heeft het recht een gemaakte afspraak te verplaatsen indien zij, bijvoorbeeld wegens ziekte of familieomstandigheden, verhinderd is. De klant wordt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Artikel 13. Tarieven en kosten

 • 13.1. PLANIFY heeft het recht haar uurtarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de tariefwijziging en van de datum waarop de tariefwijziging in werking treedt.
 • 13.2. Indien een tariefverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de tariefverhoging.
 • 13.3. De vergoeding die de klant aan PLANIFY dient te betalen bedraagt het uurtarief maal het aantal uren dat PLANIFY voor de klant werkzaamheden heeft uitgevoerd plus de eventuele door PLANIFY in het kader van de opdracht gemaakte reis- en/of materiaalkosten.

 

Artikel 14. Wijzigen van de overeenkomst

 • 14.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 14.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal PLANIFY de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

 

Artikel 15. Termijn van uitvoering

 • 15.1. Indien PLANIFY een termijn heeft aangegeven waarbinnen zij de werkzaamheden zal uitvoeren, dan is deze termijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
 • 15.2. In het geval dat een met de klant overeengekomen termijn van uitvoering wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van PLANIFY ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt de termijn van uitvoering automatisch verlengd met de periode dat PLANIFY de werkzaamheden wegens overmacht niet kan uitvoeren.
 • 15.3. Als een termijnoverschrijding dreigt, zal PLANIFY de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en in overleg treden.

 

Artikel 16. Facturatie en betaling

 • 16.1. Facturatie geschiedt na voltooiing van de opdracht.
 • 16.2. De klant dient de van PLANIFY ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 • 16.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 • 16.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van PLANIFY op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • 16.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • 16.6. PLANIFY kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan PLANIFY verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 17. Klachten

 • 17.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan PLANIFY kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat PLANIFY in staat is adequaat te reageren.
 • 17.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat PLANIFY erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 • 17.3. Na het indienen van de klacht dient de klant PLANIFY de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 • 17.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PLANIFY slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18. Ontbinding

 • 18.1. PLANIFY is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 • 18.2. Voorts is PLANIFY bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 18.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het PLANIFY vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

 

Artikel 19. Aansprakelijkheid en verjaring

 • 19.1. PLANIFY kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 • b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 • 19.2. PLANIFY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PLANIFY is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 19.3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van PLANIFY, maakt.
 • 19.4. PLANIFY is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • 19.5. PLANIFY is op geen enkele wijze jegens de klant verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen of publicaties van derden of toeleveranciers.
 • 19.6. PLANIFY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 19.7. Indien PLANIFY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PLANIFY beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PLANIFY gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van PLANIFY beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 19.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van PLANIFY of haar ondergeschikten.
 • 19.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van PLANIFY. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

 

Artikel 20. Overmacht

 • 20.1. PLANIFY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 20.2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen.
 • 20.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 20.4. Voor zover PLANIFY ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PLANIFY gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 21. Geheimhouding

 • 21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 21.2. PLANIFY verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • 21.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, PLANIFY gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PLANIFY zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PLANIFY niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22. Intellectuele eigendom

 • 22.1. De klant vrijwaart PLANIFY voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • 22.2. Tenzij PLANIFY en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft PLANIFY volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die PLANIFY aan de klant ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 23.1. Op elke overeenkomst tussen PLANIFY en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • 23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en PLANIFY worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PLANIFY gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat PLANIFY schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
img-diensten